logoΗ Ιστο­ρία μας

Ο «Α.Π.Ο. ΚΕ­ΡΑΥ­ΝΟΣ ΠΕ­ΤΡΟΥ­ΠΟ­ΛΗΣ» εί­ναι ένας Αθλη­τι­κός Πο­δο­σφαι­ρι­κός Σύλ­λο­γος με έδρα την Πε­τρού­πο­λη. Ιδρύ­θη­κε το 1971 και έμ­βλη­μα του απο­τε­λεί ο “ΚΕ­ΡΑΥ­ΝΟΣ” σύμ­βο­λο δύ­να­μης, διά­νοιας, διαί­σθη­σης και πνευ­μα­τι­κής φώ­τι­σης.

Πρό­κει­ται για ένα διαρ­κώς ανα­πτυσ­σό­με­νο αλ­λά και και­νο­τό­μο σω­μα­τείο. Ιδρυ­τές του συλ­λό­γου εί­ναι ο κ. Σαρ­λής που διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος στο Σύλ­λο­γο μας και ο κ. Στα­θά­τος.

Ει­δι­κό­τε­ρα, το αν­δρι­κό τμή­μα συμ­με­τέ­χει στα το­πι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα της Γ και Β ΕΠ­ΣΑ από το 1977-1978 έχο­ντας κα­τα­κτή­σει 10 τί­τλους. Από το 1994 έχει δη­μιουρ­γή­σει Ακα­δη­μία με 7 τμή­μα­τα από ηλι­κί­ες 4 έως 18 ετών.


Το Όρα­μά μας…

Εί­ναι το αν­δρι­κό τμή­μα της ομά­δας μας να απαρ­τί­ζε­ται αμι­γώς από παι­διά των ακα­δη­μιών μας, τα οποία, θα έχουν απο­κτή­σει αθλη­τι­κές-κοι­νω­νι­κές βά­σεις μέ­σα από την Ακα­δη­μία και όσα έχουν το τα­λέ­ντο να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για να μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν μία θέ­ση στο επαγ­γελ­μα­τι­κό στε­ρέ­ω­μα . Τα υπό­λοι­πα παι­διά, να έχουν τις βά­σεις και τα εφό­δια να ζή­σουν μία αθλη­τι­κή-υγιει­νή ζωή με πει­θαρ­χία–σε­βα­σμό- αυ­το­ε­κτί­μη­ση – κρι­τι­κή σκέ­ψη - αξί­ες και ιδα­νι­κά.


Στό­χος μας…

Εί­ναι τα παι­διά να αγα­πή­σουν τον αθλη­τι­σμό και να τα εφο­διά­σει με τα Σω­μα­τι­κά-Ψυ­χι­κά-Πνευ­μα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, που θα τα βοη­θή­σουν να ανα­πτύ­ξουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους και τη αυ­το­πε­ποί­θη­ση τους.

Να εν­θαρ­ρύ­νο­νται να ανα­ζη­τούν μό­να τους Λύ­σεις.

Να ανα­πτύσ­σουν πρω­το­βου­λία και να χρη­σι­μο­ποιούν την φα­ντα­σία τους δια­σκε­δά­ζο­ντας.

Να δια­μορ­φώ­σουν χα­ρα­κτή­ρα και να εμ­φυ­σή­σουν την «Διά Βί­ου Άθλη­ση» με όλες τις ευ­ερ­γε­τι­κές συ­νέ­πειες που αυ­τή εξα­σφα­λί­ζει.

Η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα απο­τε­λεί την κο­ρω­νί­δα των επι­διώ­ξε­ων της Ακα­δη­μί­ας μας.


 Η Απο­στο­λή μας…

Απο­στο­λή μας εί­ναι να με­τα­λα­μπα­δεύ­σου­με τις γνώ­σεις και τις εμπει­ρί­ες μας στα παι­διά έτσι ώστε από μι­κρή ηλι­κία να μά­θουν τα «βή­μα­τα» του πο­δο­σφαί­ρου μέ­σα από ένα σω­στά δο­μη­μέ­νο πρό­γραμ­μα προ­πο­νή­σε­ων κα­τάλ­λη­λο για κά­θε ηλι­κία.

Προ­τε­ραιό­τη­τα για εμάς εί­ναι η σω­στή δια­παι­δα­γώ­γη­ση και η αφο­μοί­ω­ση του «ευ αγω­νί­ζε­σθε» των αθλη­τών μας. Αυ­τό επι­τυγ­χά­νε­ται δι­δά­σκο­ντάς τους, τους κα­νό­νες του πο­δο­σφαί­ρου και το πως πρέ­πει να δια­χει­ρί­ζο­νται όχι μό­νο την επι­τυ­χία τους αλ­λά και την απο­τυ­χία ή την αδι­κία. Αυ­το­σκο­πός δεν εί­ναι η νί­κη, αλ­λά η σω­στή πα­ρου­σία στο γή­πε­δο, οι άρ­τια δο­μη­μέ­νοι χα­ρα­κτή­ρες και ο σε­βα­σμός στον αντί­πα­λο.

Πα­ράλ­λη­λα με τον αθλη­τι­σμό ωθού­με τους αθλη­τές να μην πα­ρα­με­λούν και τα μα­θή­μα­τά τους.

Όπως έλε­γαν και οι Αρ­χαί­οι ημών πρό­γο­νοι «ΝΟΥΣ ΥΓΙ­ΗΣ ΕΝ ΣΩ­ΜΑ­ΤΙ ΥΓΙΕΙ». Μια υγι­ής προ­σω­πι­κό­τη­τα απαι­τεί και πνευ­μα­τι­κή υγεία εκτός από σω­μα­τι­κή υγεία και δύ­να­μη.

Πρώ­τα εί­μα­στε παι­δα­γω­γοί-δά­σκα­λοι και με­τά προ­πο­νη­τές.


 Η Φιλοσοφια  μας...

Η Μπά­λα κυ­ρί­αρ­χο στοι­χείο της προ­πό­νη­σης.

Απο­φυ­γή πρό­ω­ρης εξει­δί­κευ­σης.

Απο­φυ­γή πί­ε­σης στα παι­διά.

Λαμ­βά­νου­με υπ’ όψιν τη χα­ρά των παι­διών.

Όλα τα τε­χνι­κά-τα­κτι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία, προ­σεγ­γί­ζο­νται με βά­ση τα ανα­πτυ­ξια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κά­θε ηλι­κί­ας.

Ρε­α­λι­σμός προ­πό­νη­σης.

Προ­τε­ραιό­τη­τα της Ακα­δη­μί­ας μας εί­ναι η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα τους μέ­σα στην κρί­ση αξιών που περ­νά­με.


 Η ΑΘΛΗ­ΤΙ­ΚΗ ΠΑΙ­ΔΕΙΑ ΜΑ­ΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ­ΤΑΛ­ΛΗ­ΛΗ ΜΟΡ­ΦΩ­ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ­ΚΗ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗ ΠΑ­ΡΑ­ΔΙ­ΔΕΙ ΩΡΙ­ΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΑ ΟΛΟ­ΚΛΗ­ΡΩ­ΜΕ­ΝΟΥΣ ΑΘΛΗ­ΤΕΣ, ΦΙ­ΛΑ­ΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ.


ΔΙΑ­ΤΑ­ΞΕΙΣ ΕΣΩ­ΤΕ­ΡΙ­ΚΟΥ ΚΑ­ΝΟ­ΝΙ­ΣΜΟΥ

ΓΕ­ΝΙ­ΚΑ ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ

• Ο πα­ρών κα­νο­νι­σμός ρυθ­μί­ζει θέ­μα­τα για τις σχέ­σεις των αθλη­τών και των γο­νέ­ων -κη­δε­μό­νων με τη διοί­κη­ση, το προ­σω­πι­κό και τους προ­πο­νη­τές της ακα­δη­μί­ας, τις υπο­χρε­ώ­σεις του κα­θε­νός και εν γέ­νει με τις αρ­χές της φι­λο­σο­φί­ας της Ακα­δη­μί­ας.

Χω­ρί­ζε­ται:

1. Σε γε­νι­κά θέ­μα­τα (σε­βα­σμός, απο­δο­χή αρ­χών και αξιών, ιστο­ρία ακα­δη­μί­ας)

2. Στις υπο­χρε­ώ­σεις των αθλη­τών (αγώ­νες, προ­πο­νή­σεις ακα­δη­μί­ας, τα­ξί­δια, τουρ­νουά …). Όλοι οι αθλη­τές οφεί­λουν τον απα­ραί­τη­το σε­βα­σμό προς τη Διοί­κη­ση , τους προ­πο­νη­τές, τους συ­μπαί­κτες τους.

3. Στις υπο­χρε­ώ­σεις των προ­πο­νη­τών ( συ­μπε­ρι­φο­ρά, συ­νερ­γα­σία με γο­νείς-διοί­κη­ση, συ­να­ντή­σεις, ώρα προ­σέ­λευ­σης, εν­δυ­μα­σία,.…). Οι προ­πο­νη­τές οφεί­λουν να εί­ναι αφο­σιω­μέ­νοι μό­νο στο εκ­παι­δευ­τι­κό και παι­δα­γω­γι­κό τους έρ­γο και να τη­ρούν και να υλο­ποιούν πι­στά τις δια­τά­ξεις του κα­νο­νι­σμού.

4. Στις υπο­χρε­ώ­σεις των γο­νέ­ων (συ­νερ­γα­σία γο­νέ­ων – προ­πο­νη­τών και διοί­κη­σης, συ­μπε­ρι­φο­ρά γο­νέ­ων,…). Οι γο­νείς οφεί­λουν να στη­ρί­ξουν την όλη προ­σπά­θεια της Ακα­δη­μί­ας προς όφε­λος των παι­διών.

5. Στη φι­λο­σο­φία του παι­χνι­διού (Fair play, δια­χεί­ρι­ση νί­κης-ήτ­τας, σε­βα­σμός στους εμπλε­κό­με­νους στο παι­χνί­δι,…)

6. Στην αγω­νι­στι­κή φι­λο­σο­φία (επι­κέ­ντρω­ση στη δου­λειά, γνώ­ση των χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών των θέ­σε­ων, παι­χνί­δι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών των θέ­σε­ων, παι­χνί­δι σε πε­ρισ­σό­τε­ρες από μία θέ­σεις, χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά παι­κτών, συ­νέ­πειες της συ­μπε­ρι­φο­ράς τους,…)

7. Τε­λι­κές δια­τά­ξεις (ποι­νές-επι­βρα­βεύ­σεις,….)


ΔΗ­ΜΙΟΥΡ­ΓΙΑ ΑΙ­ΣΘΗ­ΣΗΣ ΚΟΙ­ΝΟ­ΤΗ­ΤΑΣ/ΟΜΑ­ΔΑΣ

• Δη­μιουρ­γία ομα­δι­κού κλί­μα­τος

•Δη­μιουρ­γία κα­τάλ­λη­λου πε­ρι­βάλ­λο­ντος

• Αί­σθη­ση του «ανή­κειν»: Όλοι εί­μα­στε ομά­δα.

• Φι­λι­κές σχέ­σεις με­τα­ξύ των εμπλε­κο­μέ­νων στην ακα­δη­μία (αθλη­τές, προ­πο­νη­τές, ερ­γα­ζό­με­νοι, γο­νείς)

• Άνοιγ­μα στην κοι­νω­νία(street soccer, επι­σκέ­ψεις σε ιδρύ­μα­τα, συλ­λο­γή τρο­φί­μων, σε­μι­νά­ρια με ελεύ­θε­ρη συμ­με­το­χή,…)


ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟ­ΛΕΙΑ

• Πο­δο­σφαι­ρι­κές εκ­δη­λώ­σεις (τουρ­νουά προ­βι­βα­σμός-υπο­βι­βα­σμός), συμ­με­το­χής μα­θη­τών σχο­λεί­ων, θε­α­τρι­κά δρώ­με­να με αθλη­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο, κτλ.


ΚΑ­ΘΗ­ΚΟ­ΝΤΑ ΔΙΕΥ­ΘΥ­ΝΤΗ ΑΚΑ­ΔΗ­ΜΙΑΣ

•Διοι­κη­τι­κός υπεύ­θυ­νος με διοι­κη­τι­κά , γρα­φειο­κρα­τι­κά, οι­κο­νο­μι­κά και κα­θή­κο­ντα δη­μο­σί­ων σχέ­σε­ων.

• Κα­θο­δη­γεί και ελέγ­χει όλα τα μέ­λη της ακα­δη­μί­ας

• Προ­σλαμ­βά­νει και εκ­παι­δεύ­ει νέα μέ­λη

• Κα­θο­ρί­ζει τις αρ­χές της ακα­δη­μί­ας

• Κα­θο­ρί­ζει τη στρα­τη­γι­κή ανά­πτυ­ξης της ακα­δη­μί­ας

• Ετοι­μά­ζει τον τε­λι­κό (με­τά τις ει­ση­γή­σεις των υφι­στά­με­νων) ετή­σιο

προ­γραμ­μα­τι­σμό της ακα­δη­μί­ας σε όλα τα επί­πε­δα


ΚΑ­ΘΗ­ΚΟ­ΝΤΑ ΤΕ­ΧΝΙ­ΚΟΥ ΥΠΕΥ­ΘΥ­ΝΟΥ

- Υπεύ­θυ­νος όλης της προ­πο­νη­τι­κής ομά­δας

- Κα­θο­ρί­ζει, ορ­γα­νώ­νει, επι­βλέ­πει και πα­ρεμ­βαί­νει στον σχε­δια­σμό

(προ­πο­νη­τι­κό, αγω­νι­στι­κό, στό­χους)

- Υπεύ­θυ­νος για την πε­ραι­τέ­ρω επι­μόρ­φω­ση των προ­πο­νη­τών

- Πα­ρα­κο­λου­θεί τις προ­πο­νή­σεις των τμη­μά­των

- Αξιο­λο­γεί, μα­ζί με το διευ­θυ­ντή και τους προ­πο­νη­τές τους αθλη­τές

- Υπεύ­θυ­νος για την πε­ραι­τέ­ρω επι­μόρ­φω­ση των προ­πο­νη­τών

-Κλεί­νει φι­λι­κά παι­χνί­δια και συμ­με­το­χές σε τουρ­νουά, ορ­γα­νώ­νει συμ­με­το­χές σε τουρ­νουά, camps σε συ­νερ­γα­σία με το διευ­θυ­ντή.

- Ορ­γα­νώ­νει συ­να­ντή­σεις με τους προ­πο­νη­τές , τους γο­νείς , τα παι­διά.

- Υπεύ­θυ­νος για την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στην προ­πό­νη­ση.

- Υπεύ­θυ­νος για την ετή­σια έκ­θε­ση όλων των παι­διών της ακα­δη­μί­ας


 ΠΕΙ­ΘΑΡ­ΧΙ­ΚΑ ΠΑ­ΡΑ­ΠΤΩ­ΜΑ­ΤΑ

1. Οποια­δή­πο­τε πα­ρα­βα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά που προ­σβάλ­λει την Ακα­δη­μία, το αγω­νι­στι­κό φί­λα­θλο πνεύ­μα, Fairplay κλπ.

2. Άρ­νη­ση χει­ρα­ψί­ας σε συ­μπαί­κτη και στον προ­πο­νη­τή, ή βγά­ζει την φα­νέ­λα για να την πε­τά­ξει, όταν αντι­κα­θί­στα­ται.

3. Εξύ­βρι­ση, χει­ρο­δι­κία, άσε­μνη χει­ρο­νο­μία σε συ­μπαί­κτη του, αντί­πα­λο, διαι­τη­τή, φί­λα­θλο κλπ..

4. Πα­ρα­βα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά οποιασ­δή­πο­τε σε­ξουα­λι­κής υφής.

5. Ρα­τσι­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά, να­ζι­στι­κός χαι­ρε­τι­σμός.

6. Ποι­νι­κό αδί­κη­μα (κλο­πή κλπ.)


ΠΟΙ­ΝΕΣ

- Προ­φο­ρι­κή πα­ρα­τή­ρη­ση και επί­πλη­ξη

- Δια­κο­πή συμ­με­το­χής στην προ­πό­νη­ση

- Απο­κλει­σμός από μία ή πε­ρισ­σό­τε­ρες προ­πο­νή­σεις

- Απο­κλει­σμός από την απο­στο­λή της ομά­δος

- Ορι­στι­κή Δια­γρα­φή από την Ακα­δη­μία


ΕΠΙ­ΒΡΑ­ΒΕΥ­ΣΕΙΣ

Στους αθλη­τές μας προ­βλέ­πο­νται οι πα­ρα­κά­τω επι­βρα­βεύ­σεις, οι οποί­ες θα δί­νο­νται με­τά από δια­δι­κα­σία αξιο­λό­γη­σης:

1. ΟΜΑ­ΔΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑΣ

2. ΚΑ­ΛΥ­ΤΕ­ΡΗΣ ΣΥ­ΜΠΕ­ΡΙ­ΦΟ­ΡΑΣ - ΔΙΑ­ΓΩ­ΓΗΣ

3. ΑΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗΣ ΣΥ­ΜΠΕ­ΡΙ­ΦΟ­ΡΑΣ

4. ΚΑ­ΛΥ­ΤΕ­ΡΗΣ ΣΧΟ­ΛΙ­ΚΗΣ ΕΠΙ­ΔΟ­ΣΗΣ

5.ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟ­ΠΟ­ΝΗ­ΣΕΙΣ


ΓΟ­ΝΕΙΣ

1. Οι γο­νείς έχουν υπο­χρέ­ω­ση να συ­νερ­γά­ζο­νται με τους προ­πο­νη­τές και τη Διοί­κη­ση της Ακα­δη­μί­ας και ο ρό­λος τους πρέ­πει να εί­ναι συμ­βα­τός σύμ­φω­να με τους κα­νό­νες που διέ­πουν την Ακα­δη­μία μας.

2. Οι γο­νείς σε προ­κα­θο­ρι­σμέ­νες συ­γκε­ντρώ­σεις (σε ημε­ρο­μη­νί­ες που θα προ­κα­θο­ρί­ζο­νται στη διάρ­κεια του έτους) θα ενη­με­ρώ­νο­νται σε θέ­μα­τα που αφο­ρούν την πρό­ο­δο των παι­διών τους και σε θέ­μα­τα που αφο­ρούν τη συμ­βο­λή τους στην κα­λύ­τε­ρη λει­τουρ­γι­κή ορ­γά­νω­ση της ακα­δη­μί­ας στο πλαί­σιο της φι­λο­σο­φί­ας που όλοι μας πρέ­πει να ακο­λου­θού­με

3. Οι γο­νείς σε ιδιαί­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις μπο­ρούν να ενη­με­ρώ­νο­νται για θέ­μα­τα που αφο­ρούν την από­δο­ση, τη συ­μπε­ρι­φο­ρά και την εξέ­λι­ξη του παι­διού τους με­τά από αί­τη­ση στον υπεύ­θυ­νο της ακα­δη­μί­ας για να προ­κα­θο­ρι­σθεί το ρα­ντε­βού της επι­κοι­νω­νί­ας με τους αρ­μό­διους.

4. Σε τουρ­νουά κα­λό εί­ναι να απο­φεύ­γε­ται η δια­μο­νή στο ίδιο ξε­νο­δο­χείο με την ομά­δα, εάν υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα. Εάν όχι, θα πρέ­πει η πα­ρου­σία να εί­ναι δια­κρι­τι­κή και η επα­φή με τα παι­διά θα εί­ναι σε προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο από τους προ­πο­νη­τές χρό­νο και χώ­ρο με βά­ση το πρό­γραμ­μα των αγώ­νων.

5. Κα­τά τη διάρ­κεια των αγώ­νων η συ­μπε­ρι­φο­ρά των γο­νέ­ων θα πρέ­πει να εί­ναι κό­σμια και να μην προ­κα­λούν με αρ­νη­τι­κές κρί­σεις και επι­κρί­σεις, κα­θώς να μην δί­νουν τε­χνι­κές οδη­γί­ες προς τους πο­δο­σφαι­ρι­στές και να μην πα­ρεμ­βαί­νουν στο έρ­γο του εκά­στο­τε προ­πο­νη­τή. Οι προ­πο­νη­τές μό­νο θα εί­ναι υπεύ­θυ­νοι για αυ­τό.

6. Οποια­δή­πο­τε πα­ρα­βα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά που θα προ­σβά­λει τις αρ­χές της φι­λο­σο­φί­ας της ακα­δη­μί­ας θα λαμ­βά­νε­ται σο­βα­ρά υπό­ψη.

7. Θα πρέ­πει να σε­βό­μα­στε τις βα­σι­κές αρ­χές της φι­λο­σο­φία μας και να δί­νου­με πά­ντα το κα­λό πα­ρά­δειγ­μα σαν ακα­δη­μία. Πρέ­πει να κα­τα­λά­βου­με ότι όλοι μας πρέ­πει να εί­μα­στε το πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση προς όλους.

8.Οι γο­νείς οφεί­λουν να στη­ρί­ξουν την όλη προ­σπά­θεια της Ακα­δη­μί­ας προς όφε­λος των παι­διών τους και της ομά­δας


ΠΡΟ­ΠΟ­ΝΗ­ΤΕΣ

1. ΥΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙΣ

1. Οι προ­πο­νη­τές της Ακα­δη­μί­ας πρέ­πει να ακο­λου­θούν πι­στά το πρό­γραμ­μα εκ­παί­δευ­σης που έχει προ­κα­θο­ρι­σθεί από το Τε­χνι­κό της Διευ­θυ­ντή τ των Ακα­δη­μιών .

2. Θα πρέ­πει να δί­νουν τον κα­λύ­τε­ρο εαυ­τό στην λε­πτο­με­ρή εκ­παί­δευ­ση των παι­κτών δί­νο­ντας με­γά­λη έμ­φα­ση και στον παι­δα­γω­γι­κό τους ρό­λο. Πρέ­πει να κα­τα­λά­βουν ότι ασχο­λού­νται με παι­διά, τα οποία συ­νε­χώς εκ­παι­δεύ­ο­νται και εξε­λίσ­σο­νται και ότι «τα παι­διά δεν εί­ναι μι­κροί ενή­λι­κες».

3. Οι προ­πο­νη­τές οφεί­λουν να σέ­βο­νται την προ­σω­πι­κό­τη­τα των αθλη­τών, χω­ρίς όμως αυ­τό να απο­βαί­νει εις βά­ρος της πει­θαρ­χί­ας του τμή­μα­τος.

4. Οι προ­πο­νη­τές πρέ­πει να εί­ναι το υπό­δειγ­μα για όλους και θα πρέ­πει να εμπνέ­ουν σε­βα­σμό.

5. Να δια­κα­τέ­χο­νται από πνεύ­μα συ­νερ­γα­σί­ας και σε­βα­σμού με τους συ­να­δέλ­φους τους και να εί­ναι έτοι­μοι για οποια­δή­πο­τε βο­ή­θεια χρεια­σθεί. 

6. Οι προ­πο­νη­τές οφεί­λουν να βρί­σκο­νται στον χώ­ρο προ­πό­νη­σης πριν την προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη ώρα για τον προ­γραμ­μα­τι­σμό και την ορ­γά­νω­ση της προ­πό­νη­σης και για επί­λυ­ση τυ­χόν θε­μά­των που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν.

7. Σε τα­κτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα οφεί­λουν να δί­νουν τις αξιο­λο­γή­σεις και προ­τά­σεις για την ποιο­τι­κή βελ­τί­ω­ση των πο­δο­σφαι­ρι­στών (όπως έχει ορι­σθεί από τον Διευ­θυ­ντή).

8. Οι προ­πο­νη­τές οφεί­λουν την ώρα της προ­πό­νη­σης να ασχο­λού­νται μό­νο με αυ­τήν και με τί­πο­τε άλ­λο.

9. Εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να απε­νερ­γο­ποιούν το κι­νη­τό τους σε ώρες προ­πό­νη­σης ή αγώ­νων.

10. Οι προ­πο­νη­τές εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι σε κά­θε κα­θο­ρι­σμέ­νη προ­πό­νη­ση, αγώ­να ή απο­στο­λή να εί­ναι εν­δε­δυ­μέ­νοι με τον ιμα­τι­σμό τη; Ακα­δη­μί­ας που έχει κα­θο­ρι­σθεί.

11. Επί­σης η εμ­φά­νι­ση των προ­πο­νη­τών και η συ­μπε­ρι­φο­ρά τους σε προ­πο­νή­σεις, αγώ­νες, τουρ­νουά και εκ­δη­λώ­σεις θα πρέ­πει να εί­ναι ανά­λο­γη της φι­λο­σο­φί­ας της Ακα­δη­μί­ας με στό­χο την όσο δυ­να­τή κα­λύ­τε­ρη ει­κό­να προς τα έξω και να ει­σπράτ­τουν μό­νο θε­τι­κά σχό­λια.

12. Θέ­μα­τα που αφο­ρούν το τμή­μα και συ­ζη­τιού­νται μέ­σα σ’ αυ­τό, θα πρέ­πει να μη δια­δί­δο­νται εκτός της ομά­δος.

13. Η ενη­μέ­ρω­ση των γο­νέ­ων από τον προ­πο­νη­τή για θέ­μα­τα που αφο­ρούν την από­δο­ση, τη συ­μπε­ρι­φο­ρά και την εξέ­λι­ξη του παι­διού τους θα γί­νε­ται με­τά από τη­λε­φω­νι­κή αί­τη­ση για να προ­κα­θο­ρι­σθεί το ρα­ντε­βού της επι­κοι­νω­νί­ας με τον προ­πο­νη­τή και τους υπευ­θύ­νους.

14. Η οποια­δή­πο­τε επι­κοι­νω­νία για διά­φο­ρα θέ­μα­τα με γο­νείς, δη­μο­σιο­γρά­φους ή άλ­λους φο­ρείς θα εί­ναι επι­τρε­πτή μό­νο κα­τό­πιν αδεί­ας και συ­νεν­νο­ή­σε­ως με τους υπευ­θύ­νους της Ακα­δη­μί­ας και πά­ντα δια­κρι­τι­κή προς όφε­λος της φι­λο­σο­φί­ας και των αρ­χών της Ακα­δη­μί­ας.


ΕΝΗ­ΜΕ­ΡΩ­ΣΗ ΓΟ­ΝΕ­ΩΝ

Θα κα­θιε­ρω­θούν μη­νιαί­ες συ­να­ντή­σεις με τους γο­νείς των παι­διών σε ατο­μι­κό και ομα­δι­κό επί­πε­δο, όπου θα ενη­με­ρώ­νο­νται για την πρό­ο­δο των παι­διών και για διά­φο­ρα τρέ­χο­ντα θέ­μα­τα που τους αφο­ρούν. Η ενη­μέ­ρω­ση θα γί­νε­ται από τον Γε­νι­κό ή από τον Τε­χνι­κό διευ­θυ­ντή και από τους ίδιους τους προ­πο­νη­τές κα­τό­πιν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συ­νά­ντη­σης που θα γί­νε­ται μέ­σω του υπεύ­θυ­νου των Ακα­δη­μιών.


 ΕΝΗ­ΜΕ­ΡΩ­ΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙ­ΚΗ­ΣΗΣ

Ο Γε­νι­κός Διευ­θυ­ντής εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να ενη­με­ρώ­νει την Διοί­κη­ση της Ακα­δη­μί­ας για την πο­ρεία της Ακα­δη­μί­ας και για οποια­δή­πο­τε άλ­λα θέ­μα­τα που θα χρειά­ζο­νται επί­λυ­ση ή για θέ­μα­τα μελ­λο­ντι­κού σχε­δια­σμού.


 

 

 

Pin It