Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με την επι­χεί­ρη­ση "ΟΠΤΙ­ΚΟΝ" για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

Το κα­τά­στη­μα "ΟΠΤΙ­ΚΟΝ" προ­σφέ­ρει μό­νο για τους κα­τό­χους της εκ­πτω­τι­κής κάρ­τας, έκ­πτω­ση -20% καθ΄ όλη την αγω­νι­στι­κή πε­ρί­ο­δο 2019-20 (εξαι­ρού­νται ο ιφα­κοί επα­φής και το υγρό γα­κών επα­φής).

Για να ισχύ­σει η έκ­πτω­ση θα πρέ­πει τα μέ­λη μας να δεί­χνουν την εκ­πτω­τι­κή κάρ­τα στο τα­μέιο του κα­τα­στή­μα­τος πριν κο­πέι η από­δει­ξη.

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση "ΟΠΤΙ­ΚΟΝ" και ιδιαί­τε­ρα τον υπεύ­θυ­νο κα­τα­στή­μα­τος 25ης Μαρ­τί­ου στην Πε­τρού­πο­λη κ. Αλέ­ξαν­δρο Τσε­λε­πί­δη για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη τους προς τον Σύλ­λο­γο μας και τα μέ­λη του.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It