Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με την εται­ρεία "Μπύ­ρα Ικα­ριώ­τισ­σα" για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση "Μπύ­ρα Ικα­ριώ­τισ­σα" και ειδικά τον κ. Κουλουλία Γιώργο για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της προς τον Σύλ­λο­γο μας.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It