Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με τον φροντιστηριακό οργανισμό "ΝΕΟ" για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

Ο φροντιστηριακός οργανισμός "ΝΕΟ" προ­σφέ­ρει μό­νο για τους κα­τό­χους της εκ­πτω­τι­κής κάρ­τας, έκ­πτω­ση -20% καθ΄ όλη την αγω­νι­στι­κή πε­ρί­ο­δο 2019-20.

Κατεβάστε το κουπόνι έκπτωσης "εδώ" .

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά τον φροντιστηριακό οργανισμό "ΝΕΟ"  για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη του προς τον Σύλ­λο­γο μας.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It