Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την επέ­κτα­ση της συ­νερ­γα­σί­ας μας για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο με το Φαρ­μα­κείο Τρι­χάς-Βα­τα­μί­δου.

Επί­σης μέ­σα απο το νέο πρό­γραμ­μα "εκ­πω­τι­κή κάρ­τα" που απευ­θύ­νε­ται στα μέ­λη του Συλ­λό­γου μας, το Φαρ­μα­κείο Τρι­χάς-Βα­τα­μί­δου προ­σφέ­ρει έκ­πτω­ση -10% στους κα­τό­χους της. 

Τέ­λος το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση Τρι­χάς-Βα­ταμί­δου για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της προς τον Σύλ­λο­γο μας αλ­λά και στα μέ­λη του.

trixas batakidou

 Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It