Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την επέ­κτα­ση της συ­νερ­γα­σί­ας μας για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο με την NAXOS MARBLE S.A.

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση NAXOS MARBLE S.A. και ιδιαί­τε­ρα τον κ. Λο­γιώ­τα­το Πέ­τρο για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της προς τον Σύλ­λο­γο μας.

 

naxos

Ιστοσελίδα χορηγού

 

 

 

 

 
Pin It