Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με την GFP-Reborn για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

H GFP-Reborn πα­ρέ­χει υψη­λής ποιό­τη­τας προ­ϊ­ό­ντα που συμ­βά­λουν στην υγιει­νή δια­τρο­φή. Επί­σης μέ­σα απο το νέο πρό­γραμ­μα "εκ­πω­τι­κή κάρ­τα" που απευ­θύ­νε­ται στα μέ­λη του Συλ­λό­γου μας, η GFP-Reborn προ­σφέ­ρει έκ­πτω­ση -20% στους κα­τό­χους της. 

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση GFP-Reborn για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της προς τον Σύλ­λο­γο μας και τα μέ­λη του.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It