Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την επέ­κτα­ση της συ­νερ­γα­σί­ας μας για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο με τοv παιδότοπο Hakuna Matata.

Τέ­λος το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση Hakuna Matata και ειδικά τον κ.Κυριάκο Αναστάσιο για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη προς τον Σύλ­λο­γο μας.

 

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It