Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με την επι­χεί­ρη­ση Berto Giannini για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

H εται­ρεία Berto Giannini δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στο χώ­ρο της αντρι­κής έν­δυ­σης.

Επί­σης μέ­σα απο το νέο πρό­γραμ­μα "εκ­πω­τι­κή κάρ­τα" που απευ­θύ­νε­ται στα μέ­λη του Συλ­λό­γου μας, το Berto Giannini προ­σφέ­ρει έκ­πτω­ση -15% στους κα­τό­χους της. 

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση Berto Giannini και ιδιαί­τε­ρα τον υπεύ­θυ­νο κ. Ντοχά για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της προς τον Σύλ­λο­γο μας και τα μέ­λη του.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It