logo

Η Ιστο­ρία μας

Ο «Α.Π.Ο. ΚΕ­ΡΑΥ­ΝΟΣ ΠΕ­ΤΡΟΥ­ΠΟ­ΛΗΣ» εί­ναι ένας Αθλη­τι­κός Πο­δο­σφαι­ρι­κός Σύλ­λο­γος με έδρα την Πε­τρού­πο­λη. Ιδρύ­θη­κε το 1971 και έμ­βλη­μα του απο­τε­λεί ο “ΚΕ­ΡΑΥ­ΝΟΣ” σύμ­βο­λο δύ­να­μης, διά­νοιας, διαί­σθη­σης και πνευ­μα­τι­κής φώ­τι­σης.

Πρό­κει­ται για ένα διαρ­κώς ανα­πτυσ­σό­με­νο αλ­λά και και­νο­τό­μο σω­μα­τείο. Ιδρυ­τές του συλ­λό­γου εί­ναι ο κ. Σαρ­λής που διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος στο Σύλ­λο­γο μας και ο κ. Στα­θά­τος.

Ει­δι­κό­τε­ρα, το αν­δρι­κό τμή­μα συμ­με­τέ­χει στα το­πι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα της Γ και Β ΕΠ­ΣΑ από το 1977-1978 έχο­ντας κα­τα­κτή­σει 10 τί­τλους. Από το 1994 έχει δη­μιουρ­γή­σει Ακα­δη­μία με 7 τμή­μα­τα από ηλι­κί­ες 4 έως 18 ετών.

 

Το Όρα­μά μας…

Εί­ναι το αν­δρι­κό τμή­μα της ομά­δας μας να απαρ­τί­ζε­ται αμι­γώς από παι­διά των ακα­δη­μιών μας, τα οποία, θα έχουν απο­κτή­σει αθλη­τι­κές-κοι­νω­νι­κές βά­σεις μέ­σα από την Ακα­δη­μία και όσα έχουν το τα­λέ­ντο να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για να μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν μία θέ­ση στο επαγ­γελ­μα­τι­κό στε­ρέ­ω­μα . Τα υπό­λοι­πα παι­διά, να έχουν τις βά­σεις και τα εφό­δια να ζή­σουν μία αθλη­τι­κή-υγιει­νή ζωή με πει­θαρ­χία–σε­βα­σμό- αυ­το­ε­κτί­μη­ση – κρι­τι­κή σκέ­ψη - αξί­ες και ιδα­νι­κά.

 

Στό­χος μας…

Εί­ναι τα παι­διά να αγα­πή­σουν τον αθλη­τι­σμό και να τα εφο­διά­σει με τα Σω­μα­τι­κά-Ψυ­χι­κά-Πνευ­μα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, που θα τα βοη­θή­σουν να ανα­πτύ­ξουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους και τη αυ­το­πε­ποί­θη­ση τους.

Να εν­θαρ­ρύ­νο­νται να ανα­ζη­τούν μό­να τους Λύ­σεις.

Να ανα­πτύσ­σουν πρω­το­βου­λία και να χρη­σι­μο­ποιούν την φα­ντα­σία τους δια­σκε­δά­ζο­ντας.

Να δια­μορ­φώ­σουν χα­ρα­κτή­ρα και να εμ­φυ­σή­σουν την «Διά Βί­ου Άθλη­ση» με όλες τις ευ­ερ­γε­τι­κές συ­νέ­πειες που αυ­τή εξα­σφα­λί­ζει.

Η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα απο­τε­λεί την κο­ρω­νί­δα των επι­διώ­ξε­ων της Ακα­δη­μί­ας μας.

 

Η Απο­στο­λή μας…

Απο­στο­λή μας εί­ναι να με­τα­λα­μπα­δεύ­σου­με τις γνώ­σεις και τις εμπει­ρί­ες μας στα παι­διά έτσι ώστε από μι­κρή ηλι­κία να μά­θουν τα «βή­μα­τα» του πο­δο­σφαί­ρου μέ­σα από ένα σω­στά δο­μη­μέ­νο πρό­γραμ­μα προ­πο­νή­σε­ων κα­τάλ­λη­λο για κά­θε ηλι­κία.

Προ­τε­ραιό­τη­τα για εμάς εί­ναι η σω­στή δια­παι­δα­γώ­γη­ση και η αφο­μοί­ω­ση του «ευ αγω­νί­ζε­σθε» των αθλη­τών μας. Αυ­τό επι­τυγ­χά­νε­ται δι­δά­σκο­ντάς τους, τους κα­νό­νες του πο­δο­σφαί­ρου και το πως πρέ­πει να δια­χει­ρί­ζο­νται όχι μό­νο την επι­τυ­χία τους αλ­λά και την απο­τυ­χία ή την αδι­κία. Αυ­το­σκο­πός δεν εί­ναι η νί­κη, αλ­λά η σω­στή πα­ρου­σία στο γή­πε­δο, οι άρ­τια δο­μη­μέ­νοι χα­ρα­κτή­ρες και ο σε­βα­σμός στον αντί­πα­λο.

Πα­ράλ­λη­λα με τον αθλη­τι­σμό ωθού­με τους αθλη­τές να μην πα­ρα­με­λούν και τα μα­θή­μα­τά τους.

Όπως έλε­γαν και οι Αρ­χαί­οι ημών πρό­γο­νοι «ΝΟΥΣ ΥΓΙ­ΗΣ ΕΝ ΣΩ­ΜΑ­ΤΙ ΥΓΙΕΙ». Μια υγι­ής προ­σω­πι­κό­τη­τα απαι­τεί και πνευ­μα­τι­κή υγεία εκτός από σω­μα­τι­κή υγεία και δύ­να­μη.

Πρώ­τα εί­μα­στε παι­δα­γω­γοί-δά­σκα­λοι και με­τά προ­πο­νη­τές.

  

Η Φιλοσοφία μας

Η Μπά­λα κυ­ρί­αρ­χο στοι­χείο της προ­πό­νη­σης.

Απο­φυ­γή πρό­ω­ρης εξει­δί­κευ­σης.

Απο­φυ­γή πί­ε­σης στα παι­διά.

Λαμ­βά­νου­με υπ’ όψιν τη χα­ρά των παι­διών.

Όλα τα τε­χνι­κά-τα­κτι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία, προ­σεγ­γί­ζο­νται με βά­ση τα ανα­πτυ­ξια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κά­θε ηλι­κί­ας.

Ρε­α­λι­σμός προ­πό­νη­σης.

Προ­τε­ραιό­τη­τα της Ακα­δη­μί­ας μας εί­ναι η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα τους μέ­σα στην κρί­ση αξιών που περ­νά­με.

 


Η ΑΘΛΗ­ΤΙ­ΚΗ ΠΑΙ­ΔΕΙΑ ΜΑ­ΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ­ΤΑΛ­ΛΗ­ΛΗ ΜΟΡ­ΦΩ­ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ­ΚΗ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗ ΠΑ­ΡΑ­ΔΙ­ΔΕΙ ΩΡΙ­ΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΑ ΟΛΟ­ΚΛΗ­ΡΩ­ΜΕ­ΝΟΥΣ ΑΘΛΗ­ΤΕΣ, ΦΙ­ΛΑ­ΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ.


 

 

Pin It