logo

ξε­κά­θα­ρη και δυ­να­τή ταυ­τό­τη­τα

Κά­νου­με focus στο πο­δό­σφαι­ρο και στη δια­παι­δα­γώ­γη­ση των παι­διών, πα­ρέ­χο­ντάς τους συγ­χρό­νως αθλη­τι­κή και κοι­νω­νι­κή παι­δεία, που βα­σί­ζε­ται στην ευ­γέ­νεια, το σε­βα­σμό και το ΄΄ευ αγω­νί­ζε­σθε΄΄.

Η εκ­παί­δευ­ση που λαμ­βά­νουν τα παι­διά στο σύλ­λο­γο μας, εί­ναι ση­μα­ντι­κή, για­τί κα­θο­ρί­ζει τον τρό­πο συ­μπε­ρι­φο­ράς τους, κα­θώς τους δι­δά­σκει κα­νό­νες για τη ζωή.

Έχου­με δη­μιουρ­γή­σει έναν μη­χα­νι­σμό τέ­τοιο, ώστε οι Ακα­δη­μί­ες και η πρώ­τη ομά­δα εί­ναι στε­νά συν­δε­δε­μέ­νες.

Πι­στεύ­ου­με ότι η ύπαρ­ξη της Ακα­δη­μί­ας εί­ναι μέ­ρος της πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, της εξέ­λι­ξης τα­λέ­ντων και της δη­μιουρ­γί­ας νέ­ων πο­δο­σφαι­ρι­στών.


ΔιαθέτουμεΌρα­μα, στό­χους, αξί­ες, φι­λο­σο­φία, κουλ­τού­ρα, ορ­γα­νό­γραμ­μα, στρα­τη­γι­κή, σχέ­διο, ορ­γά­νω­ση, στε­λέ­χω­ση, εσω­τε­ρι­κό κα­νο­νι­σμό.

«Να ανα­πτύ­ξου­με μια θε­τι­κή κουλ­τού­ρα ανά­με­σα στους φι­λά­θλους.

Να προ­ά­γου­με τον εθε­λο­ντι­σμό.»


Αγα­πη­τοί γο­νείς,

Όλοι γνω­ρί­ζε­τε τα αδιαμ­φι­σβή­τη­τα ωφε­λή­μα­τα της ενα­σχό­λη­σης ενός παι­διού με το πο­δό­σφαι­ρο.

  • Βελ­τί­ω­ση της φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης του
  • Εδραί­ω­ση της σω­μα­τι­κής του υγεί­ας
  • Ανά­τα­ση της ψυ­χο­λο­γι­κής του διά­θε­σης
  • Ανά­πτυ­ξη των ψυ­χο­κι­νη­τι­κών του δε­ξιο­τή­των
  • Ξε­δί­πλω­μα των ατο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών του τα­λέ­ντων.

Εμείς, ο Αθλη­τι­κός Πο­δο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος «ΚΕ­ΡΑΥ­ΝΟΣ ΠΕ­ΤΡΟΥ­ΠΟ­ΛΗΣ», τα τε­λευ­ταία χρό­νια, με την εμπει­ρία, από τον αρ­κε­τά επι­τυ­χη­μέ­νο τρό­πο ορ­γά­νω­σής μας, με την οι­κο­γε­νεια­κού τύ­που λει­τουρ­γία μας, με τη λο­γι­κή του σε­βα­σμού στην προ­σω­πι­κό­τη­τα του παι­διού αλ­λά και της ανά­γκης δι­καί­ω­σης των προσ­δο­κιών του κά­θε γο­νέα ξε­χω­ρι­στά για το παι­δί του, έχου­με κα­τα­κτή­σει ση­μα­ντι­κά επι­τεύγ­μα­τα.

  • Η ζω­ντά­νια και η διά­θε­ση, πά­ντα εμ­φα­νείς στα παι­διά μας, κα­θί­στα­νται αδιά­ψευ­στοι μάρ­τυ­ρες της απο­δο­τι­κής προ­σπά­θειας των προ­πο­νη­τών μας στους το­μείς της φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης και σω­μα­τι­κής και ψυ­χι­κής υγεί­ας τους.
  • Το χα­μό­γε­λο, μό­νι­μα ζω­γρα­φι­σμέ­νο με ανε­ξί­τη­λα χρώ­μα­τα στα πρό­σω­πα των παι­διών των τμη­μά­των μας, έχο­ντας σαv φό­ντο του τις άρι­στες σχέ­σεις πα­ρα­γό­ντων-προ­πο­νη­τών-αθλη­τών-γο­νέ­ων, απο­δει­κνύ­ει την υψη­λή τους ποιό­τη­τα και το επί­πε­δο του χα­ρα­κτή­ρα τους.
  • Αθλη­τές αγω­νι­στι­κών μας τμη­μά­των έχουν με­τεγ­γρα­φεί σε αντί­στοι­χα τμή­μα­τα Πο­δο­σφαι­ρι­κών Ανω­νύ­μων Εται­ρειών (ΠΑΕ) με προ­ο­πτι­κή την κα­τα­ξί­ω­σή τους στα με­γά­λα σα­λό­νια της Α΄ Εθνι­κής κα­τη­γο­ρί­ας.

Αθλη­τι­σμός και σπου­δές πά­νε μα­ζί:

Αθλη­τές μας, έχου­νε ει­σα­χθεί σε πα­νε­πι­στή­μια, ισορ­ρο­πώ­ντας ανά­με­σα στις ακα­δη­μαϊ­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις και τον Αθλη­τι­σμό, συ­νε­χί­ζο­ντας να εί­ναι πο­δο­σφαι­ρι­στές στην αν­δρι­κή μας ομά­δα. Εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κό για τον σύλ­λο­γο μας, κά­θε αθλη­τής μας να μπο­ρεί να προ­πο­νη­θεί και να σπου­δά­σει, ταυ­τό­χρο­να, με τη σι­γου­ριά της αξιο­πρε­πούς μελ­λο­ντι­κής ζω­ής.

Ο αθλη­τι­σμός εί­ναι ένας ζω­ντα­νός ορ­γα­νι­σμός. Ο αθλη­τι­σμός πε­ρι­κλεί­ει μια ευ­ρεία γκά­μα επαγ­γελ­μά­των που μπο­ρεί να επι­λέ­ξει κα­νείς (Προ­πο­νη­τής Αθλη­μά­των, Στέ­λε­χος Διοί­κη­σης & Οι­κο­νο­μί­ας στον Το­μέα του Αθλη­τι­σμού-πο­λι­τι­σμού, Φυ­σιο­θε­ρα­πευ­τής/Δια­τρο­φο­λό­γος, Δά­σκα­λος, Διαι­τη­τής κλπ.

νους υγι­ής εν σώ­μα­τι υγιεί” ο αθλη­τι­σμός εί­ναι ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του πο­λι­τι­σμού με ευ­ερ­γε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στον άν­θρω­πο.

Η με­ρι­κή ανα­διάρ­θρω­ση στη δο­μή του Συλ­λό­γου μας και η ανα­νέ­ω­ση του πα­ρα­γο­ντι­κού δυ­να­μι­κού μας εγ­γυώ­νται ένα πρω­το­πο­ρια­κό, απο­δο­τι­κό και συ­νά­μα ευ­χά­ρι­στο και χρή­σι­μο για τα παι­διά τρό­πο λει­τουρ­γί­ας. Στοι­χεία του πρω­τό­γνω­ρου για τα δε­δο­μέ­να της πε­ριο­χής σχε­δια­σμού μας απο­τε­λούν:

 • Η πα­ρα­κο­λού­θη­ση της πο­ρεί­ας των παι­διών μας, στους το­μείς της σω­μα­τι­κής υγεί­ας και φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης των, από εξει­δι­κευ­μέ­νους επι­στή­μο­νες και ερ­γο­με­τρι­κού τύ­που δο­κι­μα­σί­ες με την κα­θιέ­ρω­ση ατο­μι­κού ελέγ­χου προ­ό­δου.
 • Η ισόρ­ρο­πη και αρ­μο­νι­κή ανά­πτυ­ξη των ψυ­χο­κοι­νω­νι­κών και ομα­δο­συ­νερ­γα­τι­κών τους χα­ρι­σμά­των μέ­σα από την παι­δα­γω­γι­κή πα­ρέμ­βα­ση και υπο­στή­ρι­ξη κα­ταρ­τι­σμέ­νων παι­δα­γω­γών.
 • Η πα­ρο­χή δυ­να­τό­τη­τας από­κτη­σης νέ­ων εμπει­ριών μέ­σα από αθλη­τι­κές αλ­λά κι άλ­λου εί­δους ψυ­χα­γω­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες για τα παι­διά αλ­λά και τους γο­νείς τους.

Γιατί Ξεχωρίζουμε Σαν Σύλλογος

Για­τί να μας επι­λέ­ξε­τε;

  • Επι­δει­κνύ­ου­με επαγ­γελ­μα­τι­σμό
  • Δια­θέ­του­με τις γνώ­σεις, τις δε­ξιό­τη­τες και τις ικα­νό­τη­τες που απαι­τού­νται ώστε να εκ­πλη­ρώ­νου­με την απο­στο­λή μας απο­τε­λε­σμα­τι­κά και κα­τα­βάλ­λου­με συ­νε­χώς προ­σπά­θειες για τη βελ­τί­ω­ση των επι­δό­σε­ών μας.
  • Επι­δει­κνύ­ου­με σε­βα­σμό
  • Επι­διώ­κου­με τη συ­νερ­γα­σία
  • Νοια­ζό­μα­στε
  • Βρι­σκό­μα­στε πά­ντα σε εγρή­γορ­ση για να σας προ­σφέ­ρου­με και­νο­τό­μα προ­ϊ­ό­ντα και ποιο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες.
  • Ο υλι­κός εξο­πλι­σμός
    • Το U-turn εί­ναι ένα rebounder νέ­ας γε­νιάς και χρη­σι­μο­ποιεί­ται από τις με­γα­λύ­τε­ρες ακα­δη­μί­ες πο­δο­σφαί­ρου στην Ευ­ρώ­πη
    • MultiKick μπά­λα, επαγ­γελ­μα­τι­κή λύ­ση για αστα­μά­τη­τη προ­πό­νη­ση!
    • BazookaGoal, μια νέα Γε­νιά Στα­θε­ρού Τέρ­μα­τος Πο­δο­σφαί­ρου, τύ­που Pop-Up, για παί­κτες, προ­πο­νη­τές και γο­νείς με ποιο­τι­κή συ­νεί­δη­ση. Το τέρ­μα πο­δο­σφαί­ρου «BazookaGoal» εί­ναι ένα βρα­βευ­μέ­νο προ­ϊ­όν με απα­ρά­μιλ­λη λει­τουρ­γι­κό­τη­τα και υψη­λής τε­χνο­λο­γί­ας ποιό­τη­τα.
  • Επεν­δύ­ου­με στη νέα τε­χνο­λο­γία στο­χεύ­ο­ντας στο μέλ­λον
    • Τε­χνο­λο­γία – Και­νο­το­μία
    • Και­νο­τό­μα Προ­πο­νη­τι­κά Προ­ϊ­ό­ντα ερέ­θι­σμα • αντί­λη­ψη • αντί­δρα­ση

Τι  Δυνατότητες δίνει το οπτικό σύστημα στον άνθρωπο

    • Ισορ­ρο­πία
    • Προ­σα­να­το­λι­σμό στον χώ­ρο
    • Προ­σαρ­μο­γή της στά­σης του σώ­μα­τος στον χώ­ρο
    • Εκτέ­λε­ση κι­νή­σε­ων με ακρί­βεια
    • Βελ­τί­ω­ση του επι­πέ­δου νό­η­σης με τις οπτι­κές εμπει­ρί­ες
  • Ψη­φια­κός με­τα­σχη­μα­τι­σμός του Συλ­λό­γου μας

@cademy έ­να και­νο­τό­μο σύ­στη­μα ο­λο­κλη­ρω­μέ­νης λύ­σης για τον Αθλη­τι­σμό. Στο πλαί­σιο της ανά­πτυ­ξης και του εκ­συγ­χρο­νι­σμού της Ακα­δη­μί­ας μας, ήδη τρέ­χου­με πι­λο­τι­κά την cloud πλατ­φόρ­μα της OSB την νέα σε­ζόν 2019-2020, με όλα τα οφέ­λη που θα απο­κο­μί­σου­με.


Ας βο­η­θή­σου­με ό­λοι μα­ζί στην α­νά­δει­ξη της α­κα­δη­μίας μας ως “ΠΡΟ­ΤΥ­ΠΟ”, με γνώ­μο­να την «Διά Βί­ου Άθλη­ση».


Σας πε­ρι­μέ­νου­με!!!


 

Pin It