Έγραψαν για μας

vasilopita 640x360

Κε­ραυ­νός Πε­τρού­πο­λης: Πι­στο­ποί­η­σε μία σπου­δαία συ­νερ­γα­σία πριν από με­ρι­κές ημέ­ρες.
Τη σε­ζόν που ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ομά­δα της Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής συμ­με­τεί­χε στον 3ο όμι­λο της Γ’ Κα­τη­γο­ρί­ας της ΕΠ­ΣΑ.