Νέα Α Ομάδας

asteras

Με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρό­πο ξε­κί­νη­σε η ομά­δα τις επί­ση­μες αγω­νι­στι­κές υπο­χρε­ώ­σεις της για το πρω­τά­θλη­μα.

asteras

Εξαι­ρε­τι­κή εμ­φά­νι­ση για τον Κε­ραυ­νό στο γή­πε­δο της Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος, επι­κρά­τη­σε με 2-0 του Πλά­τω­να και προ­κρί­θη­κε στην γ’ φά­ση του κυ­πέλ­λου της ΕΠ­ΣΑ.

kotsiopoulosΗ ομά­δα μας ξε­κί­νη­σε εξαι­ρε­τι­κά τις φε­τι­νές αγω­νι­στι­κές της υπο­χρε­ώ­σεις με ένα επι­βλη­τι­κό 3-0 επί ενός πο­λύ αξιό­λο­γου αντι­πά­λου, του Ατρό­μη­του Χα­λαν­δρί­ου.

eps logo

Το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας (9/9) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η κλή­ρω­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος όλων των κα­τη­γο­ριών της ΕΠΣ Αθη­νών.

asteras

Με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρό­πο ξε­κί­νη­σε η σε­ζόν για τον Κε­ραυ­νό που επι­κρά­τη­σε με 3-0 του Ατρό­μη­του Χα­λαν­δρί­ου για την α’ φά­ση του κυ­πέλ­λου της ΕΠΣ Αθη­νών.