Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με το παρα­δο­σια­κό κα­φε­νείο - με­ζε­δο­πω­λείο "Το Ρε­μπε­λιό" για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση "Το Ρε­μπε­λιό" για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη τους προς τον Σύλ­λο­γο μας.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It