Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ανα­κοι­νώ­σου­με την συ­νερ­γα­σία μας με την εται­ρεία Daditsos Sport Shop για την τρέ­χου­σα πο­δο­σφαι­ρι­κή πε­ρί­ο­δο.

H Daditsos Sport Shop μέ­σα απο το πρό­γραμ­μα "εκ­πτω­τι­κή κάρ­τα" που απευ­θύ­νε­ται στα μέ­λη του Συλ­λό­γου μας, προ­σφέ­ρει εκπτώσεις στους κα­τό­χους της.

Το Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά την επι­χεί­ρη­ση Daditsos Sport Shop και ιδιαί­τε­ρα την κα. Πα­τσιά Μα­ρία και τον κ. Δα­δί­τσο Κώ­στα για την έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της προς τον Σύλ­λο­γο μας και τα μέ­λη του.

 

trixas batakidou

Ιστοσελίδα χορηγού

 
 
 
 
 
Pin It