Δί­νου­με έμ­φα­ση στην σω­στή δια­δι­κα­σία.

Μέ­σα α­πό τις δια­δι­κα­σίες της α­κα­δη­μίας μας, προ­σφέ­ρου­με και ε­νι­σχύου­με την δυ­να­τό­τη­τα των παι­διών να α­να­πτύ­ξου­νε σω­στά την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους, την αυ­το­πε­ποί­θη­ση τους και α­πο­κτώ­ντας κρι­τι­κή σκέ­ψη , να παί­ξου­νε πο­δό­σφαι­ρο και να δια­σκε­δά­σουν σε έ­να α­σφα­λή και υ­γιή πε­ρι­βάλ­λον.

"Σας θέ­λου­με χο­ρη­γούς με ε­νερ­γό ρό­λο στις δια­δι­κα­σίες της α­κα­δη­μίας μας".

Οι γο­νείς / κη­δε­μό­νες ό­λων των παι­κτών εί­ναι οι πρε­σβευ­τές της Ακα­δη­μίας μας και ως εκ τού­του, α­να­μέ­νε­ται να δώ­σουν το κα­λό πα­ρά­δειγ­μα και να καλ­λιερ­γούν έ­να φί­λα­θλο πνεύ­μα που αρ­μό­ζει στον ρό­λο τους.

Τα πα­ρα­κά­τω ση­μεία εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κά

  • Να υ­πάρ­χει εμπι­στο­σύ­νη , κα­λή διά­θε­ση , σε­βα­σμός και ει­λι­κρι­νή συ­νερ­γα­σία με τους προ­πο­νη­τές της α­κα­δη­μίας.
  • Να υ­πάρ­χει χρο­νι­κή συ­νέ­πεια του παι­διού στην ά­φι­ξη της προ­πό­νη­σης ή του α­γώ­να
  • Εγκαι­ρη προ­σκό­μι­ση των πι­στο­ποιη­τι­κών υ­γείας
  • Να εί­στε θε­τι­κοί προς ό­λους τους παί­κτες , να τους υ­πο­στη­ρί­ζε­τε και να α­πο­φεύ­γε­τε την κρι­τι­κή α­κό­μα και στους α­ντι­πά­λους (Δεν βο­η­θά­ει σε αυ­τές τις η­λι­κίες)
  • Να πα­ρα­κο­λου­θεί­τε συ­στη­μα­τι­κά τους α­γώ­νες των παι­διών
  • Να σέ­βε­στε τους διαι­τη­τέςΝα α­πο­φεύ­γετε να κοου­τσά­ρε­τε τα παι­διά κα­τά την διάρ­κεια της προ­πό­νη­σης η του α­γώ­να (Άλ­λος ο ρό­λος του γο­νέα και άλ­λος του προ­πο­νη­τή)
  • Ο προ­πο­νη­τής εί­ναι ο φί­λος και ο παι­δα­γω­γός του παι­διού.
  • Η βοή­θεια σας εί­ναι ση­μα­ντι­κή και κά­θε σχό­λιο ή πα­ρα­τή­ρη­ση εί­ναι ευ­πρόσ­δε­κτα.

Ας βο­η­θή­σου­με ό­λοι μα­ζί στην α­νά­δει­ξη της α­κα­δη­μίας μας ως “ΠΡΟ­ΤΥ­ΠΟ”, με γνώ­μο­να την «Διά Βί­ου Άθλη­ση».

 Ενη­με­ρω­τι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις γο­νέ­ων

Η συ­νερ­γα­σία με τους γο­νείς εί­ναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για την επί­τευ­ξη του έρ­γου της Ακα­δη­μί­ας μας. Η ενη­μέ­ρω­ση των γο­νέ­ων απο­τε­λεί πρω­ταρ­χι­κή μέ­ρι­μνα.

"Στό­χος μας...

...να αγα­πή­σουν τα παι­διά τον αθλη­τι­σμό!!!"

Pin It